วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2552

ประวัติศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
คณะครุศาสตร์

....คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนหลักการปฏิรูปการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 และสภาสถาบันราชภัฏ ได้ออกประกาศที่สอดคล้องกับแผนหลักการปฏิรูปการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2540 โดยเน้นสาระสำคัญที่ 7 ประการคือ
.....1. การปฏิรูปการฝึกหัดครูในสถาบันราชภัฏ
.....2. การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
.....3. การพัฒนาระบบการสรรหาบุคคลเข้าเรียนวิชาชีพครู
.....4. การพัฒนาอาจารย์ผ้สอนทางครุศาตร์
.....5. การปฏิรูปการเรียนการสอนในสถาบันราชภัฏ
.....6. การพัฒนาระบบและกลไกสถาบันราชภัฏ
.....7. การตรวจสอบคุณภาพบัณฑิต

ทำเนียบผู้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู

1. ผศ.ผสม จันทร์เทพย์ คณบดีคณะครุศาสตร์ นายณรงค์ เทียมเมฆ พ.ศ. 2538-2542
2. นายสมปอง สกุลทับ คณบดีคณะครุศาสตร์ นายณรงค์ เทียมเมฆ พ.ศ. 2542-2546
3. ผศ.เสน่ห์ ระหว่างบ้าน คณบดีคณะครุศาสตร์ ดร.นิมิตร มั่งมีทรัพย์ พ.ศ. 2546-2548
4. ผศ.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ถาวร เส้งเอียด พ.ศ. 2548-25525.
5. ดร.ถาวร เส้งเอียด คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.อัมพวัน อัมพรสินธุ์ พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน

ภารกิจ

.....1. เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการศึกษาระหว่างครู อาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและประชาชน
.....2. ร่วมมือกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางสังคม และเครือข่ายการเรียนรู้ การพัฒนาการศึกษา และพัฒนาชุมชนให้เหมาะสม
.....3. การวิจัยชั้นเรียน และการวิจัยเพื่อการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษา
.....4. การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และการปฏิรูปการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
.....5. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันและท้องถิ่น
.....6. การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มีวัตถุประสงค์สำคัญ ดังนี้
....1. เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
....2. เพื่อเป็นยุทธศาสตร์หลักของคณะครุศาสตร์และสถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการขับเคลื่อนระบบการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อยกระดับคุณภาพของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและสมาชิกองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

เป้าหมาย

.....เพื่อให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู มีศักยภาพ ความพร้อมทุกด้าน สามารถดำเนินงานตามภารกิจ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถานที่ตั้ง

.....ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู ตั้งอยู่ ณ ห้อง 316 อาคารเรียน 3 สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง